Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
ІII.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗИТАКС.БГ
VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
VІII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите условия представляват договор между Вас и "ИЗИТАКС.БГ" ООД, с който получавате правото да използвате услугите, достъпни чрез уебсайта www.easytax.bg

Чл.2. Отношенията между всеки потребител и "ИЗИТАКС.БГ" ООД във връзка с използването на услугите предоставяни от уебсайта www.easytax.bg се уреждат съгласно правилата, описани в настоящия документ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ИЗИТАКС.БГ ООД

2. Седалище и адрес на управление:град Бургас 8001, ул. Патриарх Евтимий №65

3. Адрес за упражняване на дейността: град Бургас 8001, ул. Христо Ботев №32, ет.1

4. Данни за кореспонденция: град Бургас 8001, ул. Христо Ботев №32, ет.1

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията

5.1 с ЕИК : 201272891

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 296499

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност – няма.

ІII.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.4. Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

Софтуерен продукт предназначен за обработка и управление на документи от счетоводно и данъчно естество използван в режим online.

Чл.5. Доставчикът предоставя, а Потребителите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

Чл.6. www.easytax.bg е уебсайт (портал) – софтуерен ресурс в Интернет със счетоводна и данъчна насоченост. Уебсайт (сайтът) е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

Чл.7. ИЗИТАКС.БГ, чрез своя уебсайт www.easytax.bg, предоставя услуги на потребителите в режим онлайн (Услугите).

Чл.8. Услугите представляват достъп до информация, уеб-базирани приложения, ресурси и потребителско съдържание, чрез хипервръзки (линкове) към програмни кодове, намиращи се на сървърите на ИЗИТАКС.БГ или на други сървъри, извън контрола на ИЗИТАКС.БГ.

Чл.9. Услугите на уебсайта www.easytax.bg могат да бъдат използвани само след безплатна регистрация в сайта чрез изпратена заявка.

Чл.10. (1) Потребителят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно. (2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането като го отразява в профила на потребителя.

Чл.11. (1) Услугите на уебсайта www.easytax.bg, са на абонаментен принцип и не се заплащат предварително. (2)Потребителите заплащат цената на използваната услуга след изтичане на календарния месец. (3) Потребителя сам определя и избира абонаментен план въз основа на публикуваните параметри на плановете в сайта www.easytax.bg.

Чл.12. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта www.easytax.bg (регистрираните Потребители). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта www.easytax.bg (нерегистрираните Потребители), като техните права са ограничени до ползване на услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.

Чл.13. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.easytax.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Линк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.easytax.bg. С всяко ползване на Услугите на Уебсайта www.easytax.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.easytax.bg, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.easytax.bg, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължават да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез маркиране на квадратчето "Приемам Общите условия за ползване", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Чл.14. (1) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. На посочения електронен адрес се изпращат и информация за активиране на регистрацията, както и произволна парола за активиране на акаунта. По този начин получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора. Създава се акаунт на Потребителя и възникват договорни отношения между Потребителя и Доставчика.

(2) Със създадената регистрация Потребителят се задължава да предостави актуални и верни данни. В случай на настъпила промяна на данните, който Потребителят е посочил в регистрацията си, Потребителя трябва своевременно да актуализира своите данни.

Чл.15. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите посочени в настоящите Общи условия

б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

Чл.16. ИЗИТАКС.БГ може да променя едностранно Общите условия, с оглед на усъвършенстване и обновяване, както и във връзка с възможни промени в законодателството, които рефлектира върху тях. Тези промени може да се осъществяват едностранно от ИЗИТАКС.БГ и при смяна на естеството, вида или технологията на предоставяните Услуги, както и при прекратяване предлагането на определени Услуги.

Чл.17. В случай на направени промени в общите условия, ИЗИТАКС.БГ ги публикува на Уебсайта www.easytax.bg и по този начин ги свежда до знанието на Потребителите. ИЗИТАКС.БГ дава петнадесет дневен срок на своите Потребители да се уведомят за направените Общи условия, след този срок промените влизат в действие.

Чл.18 Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените, чрез заявка за изтриване на своя профил от портала www.easytax.bg, достъпен от личния профил на Потребителя. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ИЗИТАКС.БГ, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и ИЗИТАКС.БГ за ползване на услугите, при което ИЗИТАКС.БГ има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Чл.19. В случай, че не е договорено друго между ИЗИТАКС.БГ и даден Потребител, чрез сключен индивидуален договор, се прилагат настоящите Общи условия. При възникване на противоречие между отделен договор, сключен с потребителя и Общите условия, предимство имат условият на сключения конкретен договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Чл.20. При използването на услугите на Уебсайта на www.easytax.bg Потребителят е задължен:

Чл.21. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

Чл.22. Да не зарежда, да не разполага на сървър ИЗИТАКС.БГ, както и да не прави достояние по никакъв начин на трети лица потребителска информация- като данни, звук, текст, файлове, музика, видео, софтуер, фотографии, съобщения, графики, аудиоматериали, включително и всеки друг вид електронни препратки към материали или материали.а) които съдържат насилие (включително и насилие над животни), унижение на човешкото достойнство, агитация към насилие, заплаха за телесна неприкосновеност на човека и на неговия живот;

б); с открито сексуално или порнографско съдържание

в) които съдържат ясно различими тела на жертви на тежки инциденти и катастрофи;

г) които съдържат религиозна агитация или накърняващи дадена религия

д) които са служебна, търговска или друг вид информация, която е конфиденциална;кореспонденция, която е лична; лична информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни,

е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) които нарушават имуществените или неимуществените права или законни интереси на трети лица

з) които проповядват расистка, фашистка и недемократична идеология; които пропагандират различни видове дискриминация, която се основава на пол, раса, възраст, религия или образователен ценз.

й) Които съдържат политическа, религиозна или идеологическа пропаганда; теми, които могат да доведат (или подклаждат) културна, социална, религиозна, расова, етническа или всякакъв друг вид дискриминация, нетолерантност и омраза; които съдържат краен агресивен национализъм, антисемитизъм и ксенофобия; теми, които имат расистка насоченост;

к) които поттикват към насилствена промяна на конституционно установения ред, към насилие над личността, към подклаждане на етническа, религиозна, национална или расова вражда; които накърняват доброто име на другите; които подтикват към извършване на престъпление

л) теми, които съдържат информация, която улеснява извършването или подтиква извършването на терористична дейност

м) които съдържат данни или информация за чужди пароли или права за достъп , без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

Чл.23 Да не осъществява действия, които могат да нанесат вреди на лица, които са свързани към интернет или асоциирани мрежи, както и на Интернет етиката, включително, но не само препълване на каналите (FLOOD), изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата, с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), осъществяване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен саботаж или шпионаж, разрушаване или повреждане на системи или информационни масиви (CRACK), предизвикване инсталация на системи или вируси за отдалечен контрол, изпращане на „троянски коне”, нарушаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и осъщестяването на каквито и да било действия, които могат да бъдат определени като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл.24. Да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да информира незабавно ИЗИТАКС.БГ в случай на неправомерен достъп, както и при всякаква вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се осъществяват от него или от трето лице чрез използването им.

Чл.25. Да информира незабавно ИЗИТАКС.БГ за абсолютно всеки случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяните услуги.

Чл.26. Да не използва аnonymous proxy server сървър, скрива реалния IP адреса на Потребителя.

Чл.27. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Чл.28. Да не прилага методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

Чл.29. Да не разпространява или разполага на сървърите на ИЗИТАКС.БГ, или използва по какъвто и да било начин данни, файлове, текстове, изображения и всякакви други материали , които имат рекламна функция, освен ако няма предварително писмено съгласие от ИЗИТАКС.БГ;

Чл.30. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ИЗИТАКС.БГ услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други начини, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не нарушава нормалното функциониране на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.easytax.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

Чл.31. Потребителят има право на Достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.easytax.bg, при спазване на настоящите Общи Условия

Чл.32. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. ИЗИТАКС.БГ има правото да откаже или прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че предоставя неверни или чужди данни. В такъв случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

Чл.33. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от Уебсайта www.easytax.bg. Изтриването на профил на Потребител е възможно след одобрение от ИЗИТАКС.БГ, след което се прекратява регистрацията му в Уебсайта www.easytax.bg. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на Услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. След подадена заявка за изтриване на профила от Потребител, ИЗИТАКС.БГ има право, но не и задължение да забрани достъпа на съответния Потребител до Услугите на Уебсайта www.easytax.bg и до потребителския му профил. ИЗИТАКС.БГ има право, но не и задължение да премахва потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта www.easytax.bg по искане на Потребителя, който го е публикувал.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗИТАКС.БГ


Чл.34. ИЗИТАКС.БГ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

Чл.35. ИЗИТАКС.БГ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ИЗИТАКС.БГ няма задължението да осъществява наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

Чл.36. ИЗИТАКС.БГ има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да сменя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. ИЗИТАКС.БГ има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.easytax.bg, като информира за това Потребителя в Потребителски му профил или чрез съобщение на съответната интернет страница.

Чл.37. ИЗИТАКС.БГ няма задължението да преустановява достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, което е публикувано в Уебсайта www.easytax.bg по искане на Потребителя, който го е публикувал.

Чл.38. ИЗИТАКС.БГ има правото да поставя на всяка една от страниците, които са на Уебсайта www.easytax.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предоставяни от ИЗИТАКС.БГ или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, водещи към уебсайтове, които се намират извън контрола на ИЗИТАКС.БГ. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта www.easytax.bg.

Чл.39. С приемането на Общите условия Потребителят дава своето съгласие да получава търговски съобщение от ИЗИТАКС.БГ. ИЗИТАКС.БГ има правото да изпраща търговски съобщения до своите Потребители, чиято цел е да предложи реклами или информация за свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави анкети или запитвания по различни въпроси и други.

Чл.40. ИЗИТАКС.БГ има право, но не и задължение прекрати без предизвестие достъпа на Потребител до неговия потребителски профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Това може да се осъществи само в случай на неизползване на Потребителски профил от Потребител в продължение на 60 дни след регистрацията или ако изтекат 365 дни от последното му използване. Както и при неплатени 2 фактури за извъшени услуги. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен.

Чл.41. ИЗИТАКС.БГ има право по своя прeценка и без даване на предупреждение да преустановява или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите на www.easytax.bg, както и достъпа на други Потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ИЗИТАКС.БГ или съгласно получена от трети лица информация, че Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

Чл.42. ИЗИТАКС.БГ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че по преценка на ИЗИТАКС.БГ Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ИЗИТАКС.БГ има право да прекрати регистрацията на Потребителя, да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите от Уебсайта www.easytax.bg и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

Чл.43. При неспазване на изискванията на Общите Условия, ИЗИТАКС.БГ има право да изтрие от своите сървъри съответната информация или материали и да забрани достъпа на Потребителя до сървърите и услугите от сайта www.easytax.bg.

Чл.44. ИЗИТАКС.БГ има правото да прекрати, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението и действията си Потребителят, по преценка на ИЗИТАКС.БГ, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.easytax.bg от Потребителя, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

Чл.45. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ИЗИТАКС.БГ има правото без предварително предизвестие или предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

Чл.46. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта www.easytax.bg от Потребителя би могло да се разглежда като престъпление или административно нарушение, ИЗИТАКС.БГ има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното административно нарушение или престъпление .

Чл.47. В горните случаи ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.48. ИЗИТАКС.БГ има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.49. По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права всички елементи на съдържание на сайта www.easytax.bg , включително бази данни, програмни кодове, дизайн, софтуерни програми, графични и текстови изображения и всяка друга информация са обект на авторско право.

Чл.50. Само след писмено съгласие на ИЗИТАКС.БГ е разрешено продаването, модифицирането, възпроизвеждането, публичния показ и др. На част или цялото съдържание на сайта www.easytax.bg

Чл.51. Ако предоставеното от Потребител Потребителско съдържание съдържа обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

Чл.52. При използването на Услугите, които са предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ИЗИТАКС.БГ. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да възпроизвежда, записва, променя, адаптира, разпространява, използва публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се осъществяват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да заличава знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

Чл.53. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Уебсайта www.easytax.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ИЗИТАКС.БГ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ИЗИТАКС.БГ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.54. ИЗИТАКС.БГ полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, защитени от грешки или сигурни.

Чл.55. (1) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта ИЗИТАКС.БГ ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

(2) Потребителят се задължава да предоставя на ИЗИТАКС.БГ актуална, точна и вярна информация, като с приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителя декларира, че всички предоставени от него документи и информация са истински и отразяват точно и вярно факти, обстоятелства и данни за дейността на Потребителя. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за предоставяне на Услугите въз основа на неточни и/или неверни данни или документи, предоставени от Потребителя.

Чл.56. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които произтичат от използване или невъзможността за използване на уебсайта www.www.easytax.bg, дори ако ИЗИТАКС.БГ е знаело за възможността от такива вреди.

Чл.57. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването ресурсите на сайта www.easytax.bg.

Чл.58. ИЗИТАКС.БГ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други зловредни програми, нарушаващи нормалната работа на потребителя.

Чл.59. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ИЗИТАКС.БГ, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ИЗИТАКС.БГ.

Чл.60. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за вреди,които са причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, които произтичат от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл.61. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.easytax.bg.

Чл.62. Страните приемат, че ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ИЗИТАКС.БГ с цел Проверка на връзки, мрежи, оборудване, приложение и други, както и на тестове, които са свързани с оптимизиране и предоставяне на предоставяните Услуги.

Чл.63. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.easytax.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ИЗИТАКС.БГ грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ИЗИТАКС.БГ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

Чл.64. ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ИЗИТАКС.БГ, независимо дали е дало или не съгласие за това.

VІII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 65. Потребителят е длъжен да обезщети ИЗИТАКС.БГ и всички трети лица за всички претърпени от тях пропуснати ползи и вреди, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ИЗИТАКС.БГ Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

Чл. 66. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети ИЗИТАКС.БГ за всички вреди, които са причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 67. ИЗИТАКС.БГ има право да използва и събира информация за Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.easytax.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя, съгласно настоящите Общи условия.

Чл. 68. Чрез своите Потребителско име и парола всеки Потребител има право на достъп до потребителския си профил в режим on linе, където има правото да променя и актуализира своите лични данни, които ИЗИТАКС.БГ съхранява.

Чл. 69. ИЗИТАКС.БГ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 70. ИЗИТАКС.БГ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, които са предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

Чл. 71. При сключването на договора, Потребителят попълва регистрационна форма, в която ИЗИТАКС.БГ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, както и последиците от отказ за предоставяне. Изцяло доброволно и по свое желание Потребителят предоставя ПИК номер от НАП и/или НОИ на дружеството, което представлява и предоставя възможността на Онлайн Счетоводтител да използва тези номера само за целите на предоставените услуги. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето съгласие информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Чл. 72. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. В случай, че Потребителят не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг има право да възрази чрез изпращане на писмено съобщение до ИЗИТАКС.БГ на посочените адреси e-mail или за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 73. ИЗИТАКС.БГ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ИЗИТАКС.БГ;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират и изискват такава информация при спазване на законово установените процедури;

г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ИЗИТАКС.БГ за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д) други посочени в закона случаи.

Чл. 74. При използване на Уебсайта www.easytax.bg, ИЗИТАКС.БГ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на ИЗИТАКС.БГ във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ИЗИТАКС.БГ и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта www.easytax.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ИЗИТАКС.БГ съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

Чл. 75. ИЗИТАКС.БГ има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 76. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период на предоставяне на Услугата;

с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата;

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

преустановяване на дейността на ИЗИТАКС.БГ или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.easytax.bg

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

Чл. 77. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл 78. При прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ИЗИТАКС.БГ има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. При прекратяване на договора ИЗИТАКС.БГ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от сървърите на ИЗИТАКС.БГ, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 79. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.80. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.easytax.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.81. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ИЗИТАКС.БГ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ИЗИТАКС.БГ. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ИЗИТАКС.БГ, дори ако не е било получено.

Чл.82. Уебсайтът www.easytax.bg се поддържа от ИЗИТАКС.БГ посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ИЗИТАКС.БГ не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.easytax.bg извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, които са предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

Чл.83. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.84. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. Бургас.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.05.2017.